Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

 • Rekisterinpitäjä: Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy
 • Rekisterin nimi: Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy
 • Osoite: Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo
 • Puhelin: 050 354 1456
 • Y-tunnus: 3218648-7

 • Yhteyshenkilö: Outi Raunetvuo
 • Sähköposti: outi.raunetvuo@saavuta.fi

 • Tietosuojavastaava: Marko Peltomäki
 • Puhelin: (09) 348090 (vaihde)
 • Sähköposti: marko.peltomaki@kvl.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu tai henkilön suostumus. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen koulutus-, konsultointi- ja arviointitilausten käsittelyyn, suoramarkkinointiin sekä viestintään. Rekisterin tiedot tallentuvat myös Kehitysvammaliiton asiakasrekisteriin tilausten käsittelyn yhteydessä.

3. Rekisterin tietosisältö ja tallennettavat tiedot

Saavuta Asiantuntijapalvelut saattaa kerätä seuraavia tietoja:

 • nimitiedot
 • sähköpostiosoite
 • ammattinimike
 • laskutusosoitetiedot
 • puhelinnumero
 • organisaation nimi ja osoite.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään tai muulla tavoin hankittuna, kuten osoiterekistereistä.

5. Tietojen luovuttamien ja siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eikä niitä luovuteta ulkopuoliselle taholle pois lukien palveluntarjoajamme hallitsema ja turvaama palvelin, johon henkilötiedot tallennetaan. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Erillistä manuaalista aineistoa rekisteristä ei pidetä. Rekisteri on suojattu nykyaikaisten teknisten ratkaisujen avulla (palomuurit, henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat, palveluntarjoajan muut tekniset ratkaisut). Käyttöoikeus rekisteriin on vain niillä Kehitysvammaliitossa ja sen omistamissa yhtiöissä työsuhteessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Kyseisillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ja omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröity itse tekee poistamispyynnön kohdassa (2) nimetylle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

7. Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja rekisteristä poistuminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukaan oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen asiakassuhde. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustuspyyntöä laissa määrätyin perustein. Rekisteröidyllä on myös oikeus maksutta vastustaa tietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 1 nimetylle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Rekisteriin tallennettu henkilö voi poistua rekisteristä ottamalla yhteyttä kohdassa 1 ilmoitettuun rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

8. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 19.1.2023.